UHF Reader & Kits

UHF RFID Starter Kit Basic V2

USD 385.00
Net: USD 385.00
UHF Reader & Kits

UHF RFID Reader Module

USD 400.00
Net: USD 400.00